Unit Zakat, Wakaf dan Sedekah

HEAD

DR. MOHD NAZRI MAT ZIN
(+60) • Work

About Unit

Unit Zakat, Wakaf dan Sedekah UiTM Cawangan Kelantan (UZWS) sebagai salah satu medium menyampaikan maklumat mengenai Zakat, Sedekah dan Wakaf terutama kepada wargakerja dan pelajar UiTM. UZWS diketuai oleh Dr. Mohd Nazri Mat Zin dan dibantu oleh 7 orang ketua setiap lajnah beserta beberapa ahlinya. UZWS bertanggungjawab mengurus, merancang dan melaksanakan dasar, polisi dan keputusan yang diputuskan Jawatankuasa Akaun Amanah Zakat, Sedekah dan Wakaf dan Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (BZSW) selain menguruskan pelaksanaan dasar kutipan dan agihan zakat, sedekah dan wakaf serta pembangunan sumber dan dana untuk pembangunaan asnaf. UZWS menerima bayaran semua jenis zakat seperti zakat pendapatan, KWSP, dan emas/perak. Menggunapakai sistem memproses berkomputer, resit dan laporan yang dilaksanakan oleh BZSW. Majlis Agama Islam Selangor (MAIK) telah memberi kebenaran kepada UZWS bagi melaksanakan operasi agihan dan kutipan zakat mulai tahun 2017. Kerjasama dengan Majlis Agama Negeri-negeri turut dipergiatkan bagi membolehkan kutipan dan agihan zakat dibuat di seluruh sistem UiTM. Kutipan zakat dilaksanakan dalam dua bentuk utama iaitu kutipan tunai (kepada semua jenis zakat) dan kutipan secara potongan gaji (zakat pendapatan sahaja).

OBJECTIVES
  1. Memperluas akses pendidikan tinggi
  2. Menyediakan Pendidikan bertaraf dunia
  3. Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negaradan kemakmuran global
  4. Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
  5. Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan.
  6. Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien
  7. Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
  8. Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
  9. Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
  10. Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi