Maklumat Korporat

Misi


Melahirkan graduan yang berperibadi murni, global, kreatif, berketerampilan, mempunyai jati diri, patriotik, bertanggungjawab, bertaqwa dan berdaya saing.

 

Visi


Menjadi sebuah Jabatan yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

 

Dasar Kualiti


  • Membangunkan sahsiah, jatidiri dan keperibadian pelajar melalui program pembangunan pelajar yang bersepadu.
  • Menyediakan perkhidmatan pelajar yang cepat, efisyen dan mesra pelanggan.

 

Objektif


  • Memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.
  • Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah(value added) bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik, menepati 21 ciri model graduan.
  • Menggalakkan penggunaan IT, sesuai dengan perubahan masa kini pelajar dengan dasar negara.