Dasar, Visi dan Misi

Dasar


UiTM (Kelantan) Komited untuk mengendalikan Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang berkualiti demi melahirkan graduan bumiputera profesional dan beretika yang global serta sentiasa memenuhi keperluan pelanggan.

UiTM (Kelantan) akan melaksanakan sistem pengurusan profesional, cekap, berkesan dan bertanggungjawab ke atas perancangan, pelaksanaan program dan penambahbaikan secara berterusan untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia.

Visi


Menjadi sebuah Kampus Negeri yang unggul dan peneraju dalam semua bidang profesional dan kesarjanaan akademik.

Misi


Mengukuhkan Pengurusan dan Pembangunan Organisasi di dalam menyediakan pendidikan berkualiti, kepakaran dan perundingan, khidmat masyarakat, penyelidikan dan inovasi dengan berteraskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.